แบบฝึกหัด บทที่ 2

วิชา  สังคมศึกษา ๓

ใบงาน ๒

 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของโลก

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๕

รหัส  ส ๓๒๑๐๑

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒

สอนโดย  นางวรรณพร  สารัง

 

คำชี้แจง   ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

๑.   ลักษณะเด่นของบรรยากาศชั้นโทรโพสเฟียร์เป็นอย่างไร

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                   

                                                                                                                  

                                                                                                                  


๒.   ลักษณะเด่นของบรรยากาศชั้นสแตรโทสเฟียร์เป็นอย่างไร

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

๓.   ลักษณะเด่นของบรรยากาศชั้นเมโซสเฟียร์เป็นอย่างไร

                                                                                                                  

                                                                                                                  


.   ลักษณะเด่นของบรรยากาศชั้นเทอร์โมสเฟียร์เป็นอย่างไร

                                                                                                                  


๕.   การที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงและแผ่รังสีความร้อนมาสู่โลกนั้น เกิดปรากฏการณ์ในบรรยากาศอย่างไรบ้าง

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

๖.   ปรากฏการณ์เรือนกระจก คืออะไร

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                

.   แก๊สเรือนกระจก ประกอบด้วยอะไรบ้าง

                                                                                                                  


๘.   ปรากฏการณ์บนผิวโลกอันเนื่องมาจากดวงจันทร์เกี่ยวกับการเกิดข้างขึ้นข้างแรมเป็นอย่างไร

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  


๙.   การเกิดสุริยุปราคา มีลักษณะอย่างไร

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  


๑๐. การเกิดจันทรุปราคา มีลักษณะอย่างไร

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  


๑๑. ธรณีภาคมีลักษณะอย่างไร และทำให้เกิดทวีปเลื่อนได้อย่างไร

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

๑๒. อุทกภาค (hydrosphere) หมายถึงอะไร

                                                                                                                  

                                                                                                                  

๑๓. วัฏจักรทางอุทกวิทยา (hydrologic cycle) หมายถึงอะไร

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                         

๑๔. กระแสน้ำในมหาสมุทรที่สำคัญ ได้แก่อะไรบ้าง

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  


๑๕. ชีวภาค (biosphere) หมายถึงอะไร

                                                                                                                  


๑๖. การกระจายของพืชพรรณธรรมชาติในโลกจำแนกตามสภาพแวดล้อมตามชีววัฏจักร ได้แก่อะไรบ้าง

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

                                                                                                                  

    

 

 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.5

  พระรัตนตรัย ความหมายของพระธรรม            พระธรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ) ความหมายของพระธรรม คือ ค...