บทที่ 7 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์


ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมของมนุษย์
แหล่งที่มา: Infographic ภูมิศาสตร์จากหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดย  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาวน์โหลด http://bit.ly/2LuA6nE

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.5

  พระรัตนตรัย ความหมายของพระธรรม            พระธรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ) ความหมายของพระธรรม คือ ค...