แบบฝึกหัด บทที่ 1
วิชา  สังคมศึกษา 3
ใบงานที่ 1
เครื่องมือทางภูมิศาสตร์
และภูมิสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5
รหัส  ส32101
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
สอนโดย นางวรรณพร  สารัง


คำชี้แจง:  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

1.แผนที่ (map) คืออะไร
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
๒.องค์ประกอบของแผนที่มีอะไรบ้าง
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
๓.   นักเรียนเคยนำแผนที่มาใช้ประโยชน์อะไรบ้าง
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
๔. ลูกโลกจำลองคืออะไร ลูกโลกจำลองแสดงถึงสิ่งใด
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
๕. รูปถ่ายทางอากาศคืออะไร
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
๖. ประเภทของรูปถ่ายทางอากาศแบ่งเป็นกี่ประเภท   มีอะไรบ้าง
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
 ๗. จงบอกประโยชน์ของรูปถ่ายทางอากาศ 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
๘. ภาพจากดาวเทียมคืออะไร
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
๙. ดาวเทียมแบ่งออกเป็นกี่ชนิด มีอะไรบ้าง
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

1๐. รูปถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียมมีความสำคัญอย่างไร
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................

1๑.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  (Geographic  Information  System) คืออะไร
..............................................................................................................................................................................................................................
1๒. Remote  Sensing คืออะไร มีประโยชน์อย่างไร
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
1๓.ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มีบทบาทสำคัญอย่างไรนักเรียนใช้เทคโนโลยีใดบ้างไรชีวิตประจำวันจงยกตัวอย่างประกอบ........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................


ชื่อ.....................................................ชั้น............./..........เลขที่........................IDไลน์....................


นักเรียนถ่ายรูปใบงานที่นักเรียนทำเสร็จแล้วส่งตามลิ้งค์ของแต่ละห้อง
   หมายเหตุ.  เมื่อนักเรียนตอบคำถามครบถ้วนแล้วสามาถส่งงานไ้นที่ช่องทางดังนี้โดยเลือก 1 ช่องทางที่จะส่ง
      
        2. กลุ่มห้องเรียนออนไลน์วิชาสังคมศึกษาของแต่ละห้อง    ม.5/1-ม.5/6
ห้อง ม.5/1:https://www.facebook.com/groups/654951471904565/
ห้อง ม.5/2:https://www.facebook.com/groups/679827596134170/
ห้อง ม.5/3https://www.facebook.com/groups/583667928937476/
ห้อง ม.5/4:https://www.facebook.com/groups/527804691158059/
ห้อง ม.5/5:https://www.facebook.com/groups/581149175849183/
ห้อง ม.5/6:https://www.facebook.com/groups/961688790915824/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ม.5

  พระรัตนตรัย ความหมายของพระธรรม            พระธรรม เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของพระรัตนตรัย (พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ) ความหมายของพระธรรม คือ ค...